Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

RienDa: de bepaler van deze algemene voorwaarden.

Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels- , bedrijfs- ,ambachts- , beroepsactiviteit.

Deze voorwaarden gelden voor iedere bestelling en overeenkomst tussen RienDa en de consument waarop RienDa deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met RienDa, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Over de producten:

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door RienDa in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Over de bestelling:

RienDa levert pas uit na ontvangst van betaling en dat de bestelde artikelen op voorraad zijn. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt RienDa zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

Over het retourneren van zendingen/producten:

Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 14 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retour zending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van RienDa over de staat van de producten, wordt binnen 30 dagen het geld van de koper teruggestort. Speciale aanbiedingen en B2B leveringen en instellingen zijn hiervan uitgesloten.

Over de levering:

RienDa doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, kan de klant daarvan bericht ontvangen.

Indien RienDa een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan twee weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant RienDa schriftelijk in gebreke te stellen.

De bestellingen worden verstuurd met PostNL en Brievenbus post ook met Post NL. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld.

Over het versturen:

RienDa draagt geen risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is RienDa gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.  Schade's onder de € 10,00 worden niet in behandeling genomen.  Glas en aardewerk producten zijn uitgesloten van deze verzekering en zijn dus voor eigen risico van de besteller. Schade afhandeling procedure kan bij RienDa verkregen worden.

Over de garantie:

RienDa garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door RienDa op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is RienDa eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.

Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door RienDa overgenomen.

Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van RienDa te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.

In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist RienDa of het artikel vervangen wordt.

Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. RienDa is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

RienDa is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door RienDa geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van RienDa. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van RienDa.

Over terugbetalingen:

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door RienDa gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

Over Privacy:

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van RienDa. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

RienDa verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Overige bepalingen:

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan RienDa geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

Retourbeleid / Herroepingsrecht

Retourneren en Defecten

Uw wilt graag iets terugsturen of u heeft een defect artikel?

 

Retourneren:

Blijkt dat er na ontvangst van u bestelling dat er artikelen beschadigd zijn,

dient u dit binnen 24 uur te melden aan ons, zodat wij tijdig actie kunnen ondernemen.

Neemt u hiervoor contact op via info@rienda.nl graag met foto(‘s) van het artikel.

 

Defecte artikelen:

Wanneer er zich binnen de garantietermijn een technisch defect voordoet aan een door ons geleverd artikel, kunt u dit melden per mail aan het volgende adres: info@rienda.nl

Wij zullen er dan zorg voor dragen dat het artikel hersteld of vervangen zal worden.

Wanneer er geen defect wordt geconstateerd of wanneer deze buiten de garantiebepalingen vallen, zullen er 25,- euro onderzoekskosten worden berekend (+ 6,95 euro verzendkosten bij retournering).

 

Retourneren zonder opgaaf van reden binnen 14 werkdagen.

Voor geleverde artikelen uit het standaard assortiment krijgt u 14 dagen* bedenktijd na ontvangst.

*artikelen uit de rubriek opruiming kennen een standaard retour termijn van 7 dagen.

Tijdens deze zicht-termijn kunt u dan beslissen of u de artikelen wilt retourneren.

Voor retourname gelden de volgende voorwaarden en uitzonderingen:

 

- Levering betreft een levering aan consument (geen zakelijke levering). 

- Artikelen bevinden zich in originele en onbeschadigde verpakking

- kleef-stickers en folie mogen geen gebruikers schade vertonen.

- Het artikel is volledig en compleet conform levering.

- Artikelen mogen geen schade en/of gebruikers sporen vertonen.

- retourartikelen dienen binnen 14 dagen na retourmelding op het retouradres ontvangen te zijn.

- Het aangeschafte artikel is een product uit het standaard online assortiment.

- Het betreft geen "bulk bestelling" (in de zin dat er voor de bestelde artikelen vanwege aantallen een exclusieve prijs is afgesproken.)

 

In alle bovengenoemde gevallen dient het herroepingsformulier meegezonden te worden met

de retourartikelen. Gelieve geen artikelen terug te sturen zonder vooraf gaand overleg.

 

Klik hiervoor het online invullen van het herroepingsformulier.